Jana HÁNOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání přístupů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování a provozu zařízení pro děti

Comparison of the approach of the Ministry of Labour and Social Affairs and the Ministry of Education, Youth and Sports for the establishment and operation of facilities for children
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je srovnání dvou zařízení pro děti, které podléhají různým legislativním podmínkám jsou v gesci dvou různých ministerstev, ačkoliv obě zařízení pečují o děti umístěných v mnoha případech ze stejných důvodů. Teoretická část je rozčleněna do několika kapitol, které se zabývají problematikou dítěte mimo biologickou rodinu v individuálních formách péče o dítě a v péči zařízení …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the two facilities for children who are subject to different legislative requirements they are managed by two different ministries, although both facilities caring for children in many cases for the same reasons. The theoretical part is divided into several chapters that deal with child outside the biological family - in individual forms of childcare and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Eva Gažáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁNOVÁ, Jana. Srovnání přístupů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování a provozu zařízení pro děti. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/