Zuzana Zaoralová

Master's thesis

Bioakumulace potenciálně toxických prvků v těle rovnokřídlého hmyzu na území Ostravy

Bioaccumulation of Potentially Toxic Elements in the Body Orthoptera Insects in Ostrava city
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) jako bioakumulátoru potenciálně toxických prvků. Studie byla realizována na lokalitě Ostrava. Hlavním cílem této práce je vyhodnocení laboratorní analýzy koncentrace potenciálně toxických prvků v tkáních rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera). Dílčím cílem bylo vyhodnocení laboratorní analýzy koncentrace potenciálně toxických …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the use of Orthoptera as a bioaccumulator of potentially toxic elements. The study was conducted at the Ostrava city site. The main aim of this work is the evaluation of the laboratory analysis of the concentration of potentially toxic elements in the tissues of the Orthoptera. A partial objective was the evaluation of the laboratory analysis of the concentration of potentially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2018
  • Supervisor: Jiří Kupka
  • Reader: Jakub Lichnovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Theses on a related topic