Tomáš Zmrzlík

Bachelor's thesis

Internetová marketingová komunikace nízkonákladových leteckých společností

Internet Marketing Communication of the Low-cost Airlines
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá internetovou marketingovou komunikací nízkonákladových leteckých společností. Cílem této práce je analyzovat internetovou marketingovou komunikaci nízkonákladové letecké společnosti Volotea a porovnat ji s jejími třemi silnými konkurenty (Easyjet, Ryanair a Wizzair). Pro tento výzkum je využita metoda pozorování a dotazování. Z analyzovaných dat vyplývají návrhy a doporučení …more
Abstract:
This bachelor thesis is about internet marketing communication of the low-cost airlines. The aim of this bachelor thesis is analysis internet marketing communication of the low-cost airline Volotea and compare with three strength competitors (Easyjet, Ryanair and Wizzair). For this research is chosen method observation and questioning. From analyzed data results suggestions and recommendations in websites …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Vojtěch Klézl
  • Reader: Jan Vašek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava