Bc. Zuzana Banasiková

Bakalářská práce

Gender očima dětí na 1. stupni základní školy

Gender through eyes of children at primary school
Anotace:
Ve své bakalářské diplomové práci se snažím pomocí kvalitativního výzkumu zaměřeného na problematiku gender očima dětí odpovědět na základní výzkumnou otázku „Co pro děti na prvním stupni základní školy znamená být mužem a ženou?“ Práci rozděluji na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena zejména na vysvětlení pojmů gender, genderová identita, socializace a dítě mladšího školního …více
Abstract:
In my bachelor thesis I try to use qualitative research focused on problems of gender through the eyes of children to answer the fundamental research question ”What it means to children in primary schools to be a man and a woman?“ Im dividing the work into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is mainly focused on explaining the concepts of gender, gender identity, socialization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta