Michal Hub

Bakalářská práce

Grafické 3D modely

Graphic 3D Models
Anotace:
Cílem této práce je popsat problematiku existence 3D grafických modelů spolu se současnými principy a metodami 3D modelování a snímání a tyto poznatky aplikovat v praxi. Obsahem této práce je taktéž popsat fenomén 3D tisku. Popsat celý proces od naprostého počátku nasnímání či vymodelování 3D modelu, jeho úpravu a jeho finální vytisknutí na 3D tiskárně. Tato práce se souběžně zajímá o porovnání virtuálních …více
Abstract:
The aim of this work is to describe problems of existence 3D graphical models, current methods and principles of 3D modeling and apply this knowledge in practise. The content of this work is also to describe the phenomenon of 3D printing, from inception of scanning or modeling 3D model to final phase of printing on a 3D printer. This work is also simultaneously interested in comparing virtual 3D objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav Zdrálek
  • Oponent: Martin Hlozák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava