Radim Čumpelík

Disertační práce

Analýza vývoje parametrů kvality elektrické energie

Analysis of the Development of Power Quality Parameters
Anotace:
Kvalita elektřiny není pro většinu lidí dostatečně srozumitelným pojmem. Slovo „kvalita“ tak bývá často mylně spojováno pouze s kvalitou výroby elektřiny. Elektřina je zboží, které nejde ve velkém měřítku libovolně dlouho skladovat. Pokud tedy vyrobíme kvalitní elektřinu, je bez prodlení prakticky ihned spotřebována v konečném místě spotřeby. I když rychlost tohoto transportu elektřiny je blízký rychlosti …více
Abstract:
The quality of electricity is not enough for most people, understandable terms. The word "quality" as it is often mistakenly associated only with the quality of electricity. Electricity is a commodity that is not on a large scale indefinitely store. So if you produce quality electricity, without delay almost immediately consumed in the final point of consumption. While the speed of transport of electricity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Krejčí
  • Oponent: Petr Vašenka, Petr Toman, Vladimír Král

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava