Theses 

Vykonávací řízení ve věcech nezletilých dětí a její dopad na rodinu v oblasti právní a sociální – Mgr. Hana MINISTROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Hana MINISTROVÁ

Diplomová práce

Vykonávací řízení ve věcech nezletilých dětí a její dopad na rodinu v oblasti právní a sociální

Execution in the civil proceeding in the thing of child and its impact in the legal and social field for family

Anotace: Cílem diplomové práce je z objektivního hlediska popsat nejen vykonávací řízení ve věcech nezletilých dětí, ale zjistit, co dítě a jeho rodiče během vykonávacího řízení prožívá a jakým způsobem tato životní událost determinuje jeho další vývoj. V první kapitole je stručně vymezen pojem rodiny, neúplné rodiny, vliv rodiny na dítě, ekonomická funkce rodiny. V následující části se již zabývám samotnou problematikou vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem Jsou zde uvedeny návrhy a doporučení, jakým způsobem se chovat, čeho se vyvarovat. Ústřední část mé práce uvádí kapitoly o pocitech dětí během řízení, jakým způsobem v jednotlivých věkových etapách vnímají vykonávací řízení a jaké může mít řízení následky. V poslední kapitole teoretické části se zabývám prevencí a terapií v rámci vykonávacího řízení včetně působnosti soudu v rámci procesu vymáhání výživného. Ve výzkumné části byla provedena analýza spisů okresního soudu. Jako hlavní výzkumná technika byla použita případová studie tří rodin. Zajímalo mě, jakým způsobem všichni prožívali vykonávací řízení, jaké změny se v jejjich životě v důsledku tohoto řízení udály, jak se s tím vyrovnávali a jak to ovlivnilo jejich vzájemné vztahy.

Abstract: The purpose of my final thesis is to describe the proceedings when alimony is demanded and find out what a child and parents experiences during the execution proceeding and in what manner this life event determines his further development. In the first chapter I defined this institution family, incomplete family, the impact of the family on a child, economic function of family. In the following part I described the alimony´s obligation parent toward children, individual types of executional proceedings. There are in this chapter bring forward proposals and impulsion of haw to behave, what to aviod. This key part my thesis present chapters about children´s emotions during proceeding, how the perceive the execution proceeding in different age categories and how consequences can the proceeding. In the final part of theoretical part I engage preventiv and therapy activity in execution preceeding inclusive this activity of the court. In the research part has carreid out in first fhase analysis of judicial dossiers. Like an main researching method was used in analysing relavant studies of three families. I was interested what way all feel the execution proceeding, what changes happen in their life as consequence of this proceeding, how they balance with it and what about their reciprocal relations.

Klíčová slova: neúplná rodina, výživné, sociální dopad, porozvodová mediace, statusová chudoba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. František Rudecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14694 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MINISTROVÁ, Hana. Vykonávací řízení ve věcech nezletilých dětí a její dopad na rodinu v oblasti právní a sociální. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:09, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz