Mgr. Iveta Solaříková

Bakalářská práce

Drogová problematika dětí umístěných ve výchovném ústavu

Drug problems of children placed at educational asylum
Anotace:
Práce by měla poskytnout přehled o ústavní péči, zejména o dětech a mládeži s drogovými problémy v etopedickém zařízení. Cílem je nástin drogové problematiky ve výchovném ústavu, popsání dané problematiky a možnosti jejího řešení v rámci ústavní péče. Jsou prezentovány tři případové studie – kazuistiky dětí s touto problematikou - a vyhodnocena jejich situace a jejich další prognóza.
Abstract:
This work should offer the review of constitutional care, especially of children and youth in ethopedic facility due to drug problems. The aim is to outline the drug problem in educational institution, description of problem and the possibilities of its solving in frame of institutional care. Three case studies are presented – casuistics of children of this problem – and their situation and further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta