Theses 

Výzkum vlivů dobývací metody chodba - pilíř na povrch Dolu ČSM. – Robert Vochta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodezie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Robert Vochta

Disertační práce

Výzkum vlivů dobývací metody chodba - pilíř na povrch Dolu ČSM.

Research of Room & Pillar Mining Method Impact on the Surface of CSM Mine .

Anotace: Vlivy poddolování, řešení střetů zájmů, predikce ovlivnění povrchu a povrchových objektů následky hornické činnosti, pravidelné měření nivelací pro monitorování velikosti těchto pohybů, to vše jsou velmi sensitivní oblasti, které jsou v souladu s horním zákonem náplní práce důlního měřiče. Výsledkem těchto pozorování je soubor poznatků, který je nezbytný pro co nejpřesnější prognózu ovlivnění povrchu, což se pozitivně odráží při řešení střetu zájmů, které jsou vedeny v rámci vyřizování povolení hornické činnosti. Dlouhodobé zkušenosti a výsledky měření prováděných v karvinské části revíru, umožňují velmi přesně predikovat velikost, tvar a parametry poklesové kotliny, která je spjata s použitím dobývací metody směrné stěnování na řízený zával, jež je v současné době již jako jediná využívána. Zavedení nové dobývací metody je tedy logicky spjato s výzkumem vlivů tohoto způsobu dobývání na povrch a je tedy samozřejmostí, že díky skutečnosti, že mám možnost pracovat v týmu, jež zkušební provoz této nové dobývací metody chodba – pilíř zavádí, je právě tento výzkum předmětem mé dizertační práce. Přestože v ochranném pilíři jam a povrchových objektů na lokalitě Sever nebyla až do zahájení zkušebního provozu dobývací metody chodba – pilíř vedena jiná hornická činnost, než hloubení otvírkových jam a ražby otvírkových překopů a ochozů jednotlivých pater, je ověřeno měřením na povrchu, že v chráněné ploše dochází k poklesům jak chráněných objektů, tak i povrchu. Náplň mé dizertační práce je právě zaměřena na geodetická pozorování měřických přímek, které jsou na povrchu rozmístěny tak, aby mohly, co nejvěrněji zachytit vlivy dobývání dobývací metodou chodba – pilíř ve 30. sloji, jejíž zkušební provoz byl na Důlním závodě 2 lokalitě Sever v květnu 2014 zahájen. Právě výsledky měření získané na všech měřických stanicích za období posledních dvou let ukazují způsob, jak následná měření v dalších letech umožní vysvětlit disproporci mezi predikovanými a skutečně naměřenými hodnotami ovlivnění povrchu. Tento fakt bude totiž nutno osvětlit státní báňské správě, zástupcům dotčených organizací a odborné veřejnosti, neboť signalizované výsledky mého měření vykazují právě tuto disproporci. Ta tkví ve skutečnosti, že od doby zahájení dobývaní v ochranném pilíři jam lokality Sever dobývací metodou chodba - pilíř do jejího ukončení a doznění vlivů dobývaní na povrch, dojde na sledovaném území k poklesu v řádu jednotek až desítek centimetrů. Právě tento rozpor mezi hodnotami predikovanými v odborném posouzení, vypracovaným profesorem Černým a velikostí skutečně naměřených pohybů, bude náplní dalšího výzkumu, jež umožní provozovateli dobývací metody, společnosti OKD a.s., zahájit legislativní proceduru schválení této dobývací metody jako metody s minimálními vlivy na povrch.

Abstract: The undermining effect, solving conflicts of interests, the prediction of impact on the surface and surface objels, consequences of mining activity, regular measurement of leveling to monitor the size of these movements, all these are very sensitive areas, which are in accordance with the Act on mining and are a surveyor´s job. The result of these observations is a body of knowledge that is essential for the most accurate forecast of influencing the surface, which reflects positively in resolving conflicts of interest that are kept for the processing of a mining permit. Long-term experience and the results of measurements performed in the Karvina part of the district, allow to predict very accurately the size, shape and parameters of the subsidence trough, which is associated with the use of longwall mining method for controlled caving, which has been currently used in OKD. The introduction of new mining methods is logically connected with the research of the effects of this method of mining activities on the surface and it is obvious that due to the fact that I can work in a team to test the operation of this new mining method room and pillar this research is precisely the subject of my thesis. Although in protective pillars pits and surface facilities at the site Sever there was no mining activity until the start of trial operation of mining method Room and Pillar before except sinking of pits and excavation of early development crosscuts and galleries of the floors is verified by measuring the surface within the protected area causes subsidence of protected objects and surfaces. Filling my thesis is precisely focused on geodetic observations of the survey line, which are placed on the surface so that they can, as closely as possible to capture the effects of mining by the room and pillar method in the 30th seam The trial run started in the mining area North Plant 2 in May 2014. Now measurement results obtained on all survey stations in the last two years show the way to subsequent measurements in following years to be able to explain the disproportion between the predicted and actual measured values of affected surface. This contradiction will have to be explained to the State Mining Authority, to representatives of concerned organizations and professionals, because the results of my measurements show just this disproportion. It lies in the fact that since the commencement of room and pillar excavation in the protective shaft pillar to its end and cessation of the impact of mining on surface occurs at the monitored area up to tens of centimeters. The mismatch between the values predicted interference in expert´s opinion, drawn up by Prof. Ing. Ivo Černý, PhD. and actually measured movements, will be covered in future research, which will allow the operator mining methods, OKD Inc., to launch the legislative procedure of approval of this mining method as a method with minimal effects on the surface

Klíčová slova: dobývací metoda, zkušební provoz, kontinuální dobývání, chodba – pilíř, ochranný pilíř jam, pokles, minimální vlivy

Keywords: mining method, test, continue miners, Room and Pillar, protective pillars pits, subsidence, minimal effects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 7. 2016
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Eva Jiránková, Jan Schenk,, Ivo Černý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz