Pavel Bělota

Bachelor's thesis

Bezpečnostní rizika v přístupových sítích nové generace WDM-PON

Security Risks in Next Generation Optical Access Networks WDM-PON
Anotácia:
Tématem této bakalářská práce jsou bezpečnostní rizika v optických přístupových sítích nové generace DWDM-PON se zaměřením na optický multiplexor AWG. V první části je popsána síť WDM-PON, další část je věnována optickému multiplexeru AWG. V praktické části jsou ověřena bezpečnostní rizika reálného AWG pomocí simulace v systému Optiwave Optisystem.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis are security risks in next generation optical access networks DWDM-PON focusing on the optical multiplexer AWG. The first section describes the WDMPON network and the second section is devoted to the optical multiplexer AWG. In the practical part of this thesis are verified security risks by simulating real AWG in the simulation of the Optiwave Optisystem.
 

Kľúčové slová

PON WDM-PON AWG bezpečnost

Keywords

PON WDM-PON AWG security
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Petr Koudelka
  • Oponent: Miroslav Králik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie