Theses 

Diverzita bakterií v půdách a sedimentech kontaminovaných kovy – Kateřina Boturová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Boturová

Bakalářská práce

Diverzita bakterií v půdách a sedimentech kontaminovaných kovy

Bacterial Diversity in Metal-Contaminated Soils and Sediments

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá rozmanitostí bakterií v půdách a půdních sedimentech, které jsou znečištěné kovy. První kapitola této práce je zaměřena na charakteristiku půdy, sedimentů, kovů a jejich rozdělení. Nejdůležitější jsou ale antropogenně kontaminované půdy kovy, jelikož důsledkem lidské činnosti dochází k pronikání těžkých kovů do půdního prostředí a zvyšování jejich přirozeného obsahu. Jedná se zejména o produkty průmyslové činnosti, dopravy a energetiky. Další část práce se zabývá bakteriemi a jejich úlohou v procesech biotransformace kovů v půdách. Jako příklad jsou uvedeny procesy bioakumulace, biovolatilizace, bioremediace, bioloužení a biosorpce. Poslední kapitola této bakalářské práce je věnována výskytu významných taxonomických kmenů jako jsou Proteobakterie, Planctomycetes, Bacteroidetes, Firmicutes, Nitrospira a Actinobacterie.

Abstract: This submitted bachelor’s dissertation is dealing with the diversity of bacteria in soils and soil sediments that are contaminated with metals. The first chapter of this dissertation is focused on the characteristics of soil, sediment, metals and their distribution. Most important, however, are anthropogenically contaminated soil metals as a result of human activity is causing the penetration of heavy metals in the soil and increase their natural content. These include products industry, transport and energy. The next part is dealing with bacteria and their role in the biotransformation of metals in the soils. Here are the processes of bioaccumulation, biovolatilization, bioremediation, bioleaching and biosorption. The last chapter of this bachelor’s dissertation is devoted to the occurrence of major taxonomic tribes such as Proteobacteria, Planctomycetes, Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria and Nitrospira.

Klíčová slova: bakterie, půdy, sedimenty, kovy, biotransformace, kontaminace

Keywords: bacteria, soil, sediments, metals, biotransformaiton, contamination

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Hana Vojtková
  • Oponent: Pavla Švanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:49, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz