Jakub Hellemann

Bakalářská práce

Návrh konstrukčního systému budovy ve vztahu k její architektonické koncepci

Design of structural system of building in relation to its architectural concept
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukčního systému budovy tak, aby podpořil charakteristické rysy zvolené architektonické koncepce. Při řešení jednotlivých konstrukčních částí budovy jako je betonová skořepina, kruhová deska a kopule navrhuji několik možných variant provedení. Vybrána je vždy varianta, která je z různých hledisek nejvhodnější. Nakonec je konstrukce vymodelována v programu Scia …více
Abstract:
The subject of this thesis is the design of the structural system of the building to support the characteristics of the chosen architectural concept. When dealing with the individual components of the building such as concrete shell, circular plate, dome, I suggest several possible variants. I always chose the best from several options. Finally, the structure is modeled in Scia Engineer 2013.1 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ivan Kološ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava