Theses 

Obec a její orgány v českém právním systému – Mgr. Daniel Rada

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Daniel Rada

Rigorózní práce

Obec a její orgány v českém právním systému

Municipality and its institutions in the Czech legal system

Anotace: Cílem mé rigorózní práce je rozbor a popis ukotvení institutu obce a obecních orgánů v českém právním systému. Na základě historického utváření společnosti se chci především zaobírat historickým vývojem obecního zřízení a jeho postupným utvářením v právním systému na českém území od historického vývoje až do dnešní moderní doby. Dále se chci zaměřit i na členění obcí nejen podle velikosti, ale i podle rozsahu jednotlivých pravomocí v samostatné i přenesené působnosti, které jim jsou naším právním řádem svěřeny. Nastíním hodnoty a principy, se kterými je české obecní zřízení pevně spjato. Zanalyzuji platnou a účinnou právní úpravu obecního zřízení obsaženou v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „obecní zřízení“ nebo „zákon o obcích“), s ohledem na jednotlivé orgány obecní územní samosprávy. Zaměřím se i na další normativní systémy upravující obecní zřízení. Porovnám naši právní úpravu obecního zřízení s platnou právní úpravou na Slovensku a v Německu. Na základě analýzy získaných poznatků navrhnu možné zdokonalení naší právní úpravy obecního zřízení. Zaměřím se současně na analýzu aspektů přímo voleného starosty obce a následně na dopady takovéto volby na činnost obce, především v souvislosti s rozhodovací pravomocí zastupitelstva.

Abstract: The aim of my thesis is the analysis and the description of mainstaying Institute municipality and municipal autorities in the Czech legal system. On the basis of the historical society formation first of all I follow up with the historical development in the municipal system and its gradual formation of the legal system on Czech territory from the historical development up to presentday. Furthermore I want to concentrate on the structures of municipalities not only by size but also by the extent of individual competence in independent and delegated scope of activity which are entrusted to our legal system. I outline the values and the principles that are strictly connected with the Czech municipal system. I analyze valid and efficient regulation of the municipal system contained in the 128/2000 Municipalities Act (hereinafter referred to as "local administration" or "Municipalities Act"), with respect to individual municipal authorities of local governments. I also focus on other regulatory systems governing the municipal system. I compare our legislation with the administration of municipal legislation in Slovakia and Germany. According to analysis of the gathered knowledge I suggest potential improvement to our regulatory municipal system. I deal with the analysing of the aspects directly elected mayor as well and subsequently on the effects of such choice on the activity of the municipality, especially in the context of the decision-making council.

Klíčová slova: Město/City, Obec/Village, Obecní policie/Municipal police, Obecní úřad/ Municipal office, Obecní zřízení/Local Government, Rada města/City Council, Samospráva/Autonomy, Starosta/Mayor, Státní správa/Administration, Veřejná správa/Public administration, Zastupitelstvo města/The city council

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2016
  • Oponent: JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:49, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz