Petr Bartusek

Bachelor's thesis

Implementace základních kódů proměnné délky

Implementation of Basic Variable-length Codes
Abstract:
Cílem mé práce bylo seznámit se s několika základními metodami kódování proměnné délky pro čísla a znaky. Poté je implementovat do kompresního frameworku a porovnat jejich efektivitu. V zadání bylo zvoleno Phased-In kódování, Redundancy-Feedback kódování, Self-Delimiting kódování, ve kterém jsem zvolil jako zástupce Simple-9 kódování, a Huffmanovo kódování. Po dohodě s vedoucím práce bylo upuštěno …more
Abstract:
The aim of my work was to learn a few basic methods of variable-length coding for the numbers and the characters. Thereafter, I implemented them to the compression framework and compared their efficiency. There were chosen Phased-In encoding, encoding Redundancy-Feedback, Self-Delimiting coding including Simple-9 coding and Huffman coding, in the assignment. In agreement with the supervisor was dropped …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 8. 2011
  • Supervisor: Jan Platoš
  • Reader: Pavel Krömer

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Theses on a related topic