Tomáš Jurčík

Diplomová práce

Návrh zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody s možností využití OZE

Design of energy source for heating up and hot water heating with possibility of RES utilization
Anotace:
Cílem práce bylo provedení návrhu technologického zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu nebytového charakteru. Prioritně byla řešena varianta dodávky tepla ze systému centrálního zásobování s možností maximálního využití primárního tepla v páře a kondenzátu. Návrh technologie stanice byl proveden s ohledem na možnost záměny primární části za jiný dostupný druh paliva. Součástí práce je …více
Abstract:
The aim of this study was to design of a proposal of a technological device for heating and water warming in non-residential building. Primarily a variant of heat supply from the central supply system with a possibility of maximum use of primary heat in the form of steam and condensate was solved. The proposal of technology was carried out with regards to possibility of substitution of primary part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Adéla Macháčková
  • Oponent: Jiří Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava