Jiří Sedláček

Diplomová práce

Navržení metody Balanced Scorecard v potravinářské firmě

Proposing of the Balanced Scorecard Method in the Food Company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navržení metody Balanced Scorecard do podnikového řízení potravinářské firmy, jejíž hlavní činností je výroba a distribuce nealkoholických nápojů. V první teoreticko – metodologické části jsou vymezeny přístupy k měření výkonnosti firem, základní pojmy a principy týkající se metody Balanced Scorecard. Dále je popsán postup tvorby této metody, který je uplatněn v následující …více
Abstract:
Point of this dissertation is to propose Balanced Scorecard method into business management of food company, producing and distributing non-alcoholic drinks. First theoretical-methodological part includes determination about approaches to company´s efficiency measurement, basic notions and principles of Balanced Scorecard method. Process of this method, used in following practical part, is subscribed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Jindra Peterková
  • Oponent: Hana Lichovníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava