Šárka Dondová

Diplomová práce

Obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí v oblasti SHP

Lignite Brownfield Reclamation, North Bohemia Brow Coal District
Anotace:
Mostecko jako centrální částí Severočeské hnědouhelné pánve je známé jako region nejvíce postižený těžbou hnědého uhlí. Současně s těžbou hnědého uhlí dochází již od padesátých let dvacátého století k rozsáhlé rekultivaci území spojené se vznikem značného množství antropogenních půd, které nyní zaujímají více jak třetinu tohoto regionu. Na Mostecko v současnosti nelze nahlížet jako na měsíční krajinu …více
Abstract:
Most region as the central part of the North Bohemian lignite basin is known as a region most stricken by the lignite mining. Concurrently with the mining activity there have been vast recultivations of the area since 1950s connected with creation of a significant number of anthropogenic lands that nowadays occupy more than a third of this region. It is no more possible to view the Most region as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Petr Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava