Theses 

Homoparentální rodina: kritická diskurzivní analýza českých a rakouských novinových článků – Bc. Hana Morávková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Morávková

Bakalářská práce

Homoparentální rodina: kritická diskurzivní analýza českých a rakouských novinových článků

Homoparental Family: Critical Discourse Analysis of Czech and Austrian Newspaper Articles

Anotace: Bakalářská práce se zabývá homoparentálními rodinami. Zaměřuje se na postavení těchto rodin v České republice a Rakousku. Země jsou si geograficky blízké a mají také obdobnou velikost populace. Liší se však svými legislativními přístupy, které ovlivňují právní aspekty vzniku homoparentálních rodin, konkrétně především opatření týkající se adopce dítěte homosexuálním párem a možnost umělého oplodnění pro páry lesbické. Autorka v práci definuje jakou roli sehrává heteronormativita v utváření společenského vnímání homoparentální rodiny a zabývá se tím, jaký existuje vztah mezi mediálními výstupy a názory převládajícími ve společnosti. V analytické části se autorka soustředí na mediální prezentaci homoparentálních rodin v nejčtenějších placených seriózních denících, kterými jsou Kurier pro Rakousko a Mladá fronta DNES pro Českou republiku. Prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy Normana Fairclougha identifikuje diskurzy, které se objevují v článcích věnujících se tomuto tématu. Autorka se snaží odhalit, jaký diskurz je zde převládající a jestli se často vyskytuje v textech článků spolu s diskurzy jinými a v jakém je s nimi vztahu. Dále sleduje, zda a jak se v závislosti na změnách v legislativním přístupu tento vztah mění.

Abstract: The bachelor thesis deals with homoparental families. It focuses on their status in the Czech Republic and Austria. The countries are geographically close to each other and also have a similar population size. However, what differs is their legislative approach that influences the legal aspects of the formation of homoparental families, specifically the aspects regarding children adoption by a homosexual couple and the opportunity of artificial fertilization for lesbian couples. Furthermore, the author defines the influence of heteronormativity on the perception of homoparental families within society and she deals with the relation between the media production and opinions prevailing in the society. In the analytical part, the author focuses on the media presentation of homoparental families in the most read chargeable high-brow newspapers, which are Kurier in Austria and Mladá Fronta DNES in the Czech Republic. By means of Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, the author identifies the discourses that occur in the articles regarding this topic. The author tries to reveal which discourse prevails and if it often appears together with other discourses in the text and what is the relation among them. Furthermore, she observes if and how does this relation changes depending on the changes in the legislative approach.

Klíčová slova: homoparentální rodina, diskurz, kritická analýza diskurzu, média, heteronormativita, homoparentalita, homoparental family, discourse, critical discourse analysis, heteronormativity, homoparentality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Moravanská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz