Theses 

Emanuel Rádl: Spor o národ a dějepisectví – Bc. Martin Svák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Svák

Bakalářská práce

Emanuel Rádl: Spor o národ a dějepisectví

Emanuel Radl: The dispute about nation and historiography

Anotace: Bakalářská práce se zabývá přínosem Emanuela Rádla ke sporu o smysl českých dějin. Nejprve je zpracováno jeho posouzení vztahů Čechů a Němců v celé historii až do období první Československé republiky. Práce dále pokračuje vystihnutím Rádlova teoretického pojetí historického zkoumání a smyslu dějin. Poslední dvě kapitoly se zabývají Rádlovým učením, jak správně chápat rasu, národ, stát a demokracii. Součástí práce je rovněž nastínění postoje Rádla k některým názorům Tomáše Garrigue Masaryka, vztahujících se k tématu.

Abstract: The bachelor thesis deals with contribution of Emanuel Radl in the dispute about the meaning of Czech history. His assessment of relations between Czechs and Germans throughout history until the first Czechoslovak Republic is treated first. Thesis continues by formulation of Radl´s theoretical concepts and historical examination of the meaning of history. The last two chapters deal with Radl´s theory how to understand race, nation, state and democracy. Part of this work is also a outline of Radl´s approach to some opinions of Tomáš Garrigue Masaryk, related to the theme.

Klíčová slova: Češi, Němci, spor o smysl českých dějin, rasa, kmen, národ, stát, demokracie Czechs, Germans, dispute about the meaning of Czech history, race, clan, nation, state, democracy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:51, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz