Zbyněk ZEIS

Bakalářská práce

Synchronizace času pro odloučená měřící stanoviště

Time synchronization for detached measuring stands
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na příjem informace o čase a datu za použití rádiového signálu DCF 77. Obsahem práce je i návrh a realizace zařízení pro příjem zmíněného signálu a jeho nahrání do osobního počítače. V úvodní části práce jsou probrány možné způsoby příjmu přesného času, dále pak informace o vysílači signálu DCF 77 a popsán signál samotný. Práce taktéž okrajově pojednává o způsobech …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with receiving time and date information by radio signal DCF 77. This work contains a proposal of device for receiving mentioned signal and its further loading into a personal computer, and also describes a process of device implementation. The introductory part discusses some possibilities of receiving the exact time. Further there are some information about transmitter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Freisleben, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEIS, Zbyněk. Synchronizace času pro odloučená měřící stanoviště. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika