Theses 

Jednorozměrná demokracie: Případová studie otevřené společnosti K. R. Poppera – PhDr. Ondřej STULÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Doktorský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

PhDr. Ondřej STULÍK

Disertační práce

Jednorozměrná demokracie: Případová studie otevřené společnosti K. R. Poppera

Politologická interpretace teoreticko-vědních konceptů na pozadí libertarianismu tzv. rakouské školy

One-dimensional democracy: a case study of open society by K. R. Popper

Anotace: Tato disertační práce se zabývá neklasickou teorií demokracie K. R. Poppera. Pomocí hermeneutiky tzv. druhé generace jako přístupu a analýzy metafor jako metodologie odhaluje skrytý ideologický význam ve zmíněné teorii demokracie. Teorie demokracie je součástí širšího paradigmatu otevřená společnost, které zkoumám ve čtyřech rovinách v rovině pohledu pozitivistické politologie, normativní politologie, ideologie konzervatismu (jako specifického postoje ve smyslu paradigmatu) a teorie vědy. Paradigma otevřená společnost stojí na předpokladech absolutního racionálního jednání člověka, který se pohybuje v rámci společnosti, jejíž fungování je analogické tržnímu mechanismu. Výsledkem takového jednání je specifická teorie demokracie, která je procesuální a sama sebe označuje za neutrální. Předpoklady a výsledky zkoumání takové představy jsou patrné u teoretiků tzv. rakouské školy. Je otázkou této práce, zda je paradigma otevřená společnost propojeno s těmito teoretiky. Výzkum z hlediska čtyř rovin je veden kriticky. Prvním předmětem kritiky otevřené společnosti je její jednorozměrnost ve formě absolutní racionality. Druhým předmětem kritiky je taktéž absence kolektivního republikánského étosu. Třetím a finálním předmětem kritiky je překračování postulované Popperovy demokratické teorie do oblasti ideologie z důvodu esenciálního prvku. Závěry výzkumu lze shrnout do jedenácti bodů. (1) demokracii je nutné zkoumat i nadále. Je třeba se zaměřit na konkrétní teorie a testovat je jazykově-vědní analýzou, aby v nich byly vidět případné ideologické "zkratky". (2) Popperova teorie demokracie je procesuálně neudržitelná, protože v sobě obsahuje esencialistický prvek absolutní racionality (nikoliv čistého racionalismu). Demokracie jako neutrální proces u Poppera selhává a obsahuje ideologický (dle konzervativního pohledu) prvek liberální rostoucí racionality, která je individualistická. (3) Popperova teorie vědy není univerzální, ale jen dílčí. (4) Popper spojuje svou teorii vědy se sociální filozofií, která se tváří, že je sociální, resp. politologickou teorií. (5) Podle Poppera je pravou sociální vědou ekonomie, protože je schopna kvantifikovatelného zobecnění sociální reality skrze své racionální modely. (6) Popper je liberální myslitel, který tenduje k von Hayekovu pojetí tržní reality. (7) Von Mises a Rothbard se ve svých teoriích podstatně odlišují od paradigmatu otevřená společnost K. R. Poppera. Je nutné ale poznamenat, že teorie von Misese a Rothbarda tenduje k procesuálnímu pojetí demokracie, stejně jako von Hayekova. (8) Paradigma otevřená společnost a neoliberalismus či libertarianismus tzv. rakouské školy nejsou jednoznačně propojeny. Paradigma otevřená společnost je koherentní, tzv. rakouská škola nikoliv. Přesto je nutné poznamenat, že v dílčích představách jsou téměř identické např. v chápání racionality jedince, nebo v chápání negativní svobody, kterému dávají prioritu. (9) Paradigma konzervatismus jako postoj odmítá partikulární koncepty paradigmatu otevřená společnost z důvodu popírání vybraných republikánských principů (občanské náboženství, nacionalismus, obecně vnímání společnosti a demokracie jako hodnoty) a principů personalismu (duchovní stránka člověka, nejen racionalismus v jednání) ve smyslu pluralismu "racionality" a "duchovní stránky". (10) Procesuální teorie demokracie tzv. neklasického pojetí K. R. Poppera je jednorozměrná z hlediska konzervatismu jako postoje, teorie vědy a normativní politické teorie. Příčinou a jediným rozměrem je esenciální racionalita. (11) Ani jedna ze zkoumaných teorií nevytváří jednoznačnou utopii, prohlašovanou za teorii. Z tohoto důvodu je třeba další výzkum, který se nebude

Anotace: věnovat demokracii jako fenoménu, ale racionalitě jako pojmu při stavbě či kritice teorií.

Abstract: The open society paradigm is based upon the assumption of rational action of humans set in a society whose basic logic of operation is analogous to market mechanisms. This assumption leads to a specific theory of democracy which is at its basis processual and, at the same time, considers itself (ideologically) neutral. Examples of similar assumptions and uses of this theory of democracy are notably present in works of the so-called Austrian School of economic thought and this thesis attempts (besides other goals) to examine the relation between the open society paradigm and Austrian School theories. The first line of the critical inquiry of the open society paradigm deals with its single-dimensionality in the form of the assumption of absolute rationality of human action. The second subject of criticism stresses the absence of collective republican ethos in the paradigm. The third and final subject of critical investigation is the movement of Poppers democratic theory into the sphere of ideology caused by its basic assumptions. The results of research can be summarized in eleven basic points. First, we have to research the concept of democracy further, focusing on the linguistic approaches allowing us to see the ideological shortcuts undermining the actual workings of the democratic system. Second, Popper's theory of democracy is impossible to defend processually, as it contains the inherent essential assumption of absolute rationality. Democracy as a neutral process fails in Popper's theory and contains the ideological element (from a conservative perspective) of a liberal, individualist and ever increasing rationality. Third, Popper's theory of democracy is not universal, but particular. Fourth, Popper's theory of science is linked to a specific social philosophy that mimics a social or political science theory. Fifth, For Popper, the real social science is economics, because it is able to produce quantifiable generalizations of social reality through rationalistic models. Sixth, Popper is a liberal thinker who shows an inclination towards Hayek's concept of market reality. Seventh, the theories of von Mises and Rothbard differ significantly from the conceptual assumptions of the open society paradigm of K. R. Popper, however, they show some inclinations towards the processual concept of democracy similar to Hayek's. Eighth, the open society paradigm and the neoliberal or libertarian ideology of the Austrian School are not visibly connected. The open society paradigm is coherent, while the Austrian School is not however, it must be noted that they share certain assumptions, especially their concept of individual rationality or their prioritization of the concept of negative freedom. Ninth, the conservative paradigm cannot accept specific assumption of the open society paradigm, especially with regard to its refusal of selected republican principles (ignoring the spiritual aspect of human existence and focusing on rationality of human behaviour) in the sense of pluralism of "rationality" and "spirituality". Tenth, the processual theory of democracy in Popper's non-classical approach is single-dimensional from conservative perspective, as well as from the perspective of theory of science and normative political theory. The single cause and dimension consists of essential rationality of human action. Eleventh, none of the theories under scrutiny present a single utopia represented as a theory and that is why we need more research which will not focus on democracy as a phenomenon, but the rationality of the concept in the construction and critical investigation of theories.

Klíčová slova: Analýza metafor, Demokracie, Libertarianismus, Popper, Teorie vědy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60929 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

STULÍK, Ondřej. Jednorozměrná demokracie: Případová studie otevřené společnosti K. R. Poppera. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:42, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz