Jana Staňková

Bakalářská práce

Srovnání debetních a kreditních karet pro fyzické osoby v České republice

Comparison of the Debit and Credit Cards for Individuals in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnání vybraných debetních a kreditních karet, nabízených na českém trhu bankovními institucemi, pro dva konkrétní subjekty, a následné stanovení optimálních řešení těchto dvou rozhodovacích problémů. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první je věnována úvodu a pátá závěru práce. Ve druhé kapitole je konkrétně popsána charakteristika platebních karet. Ve třetí …více
Abstract:
The aim of the thesis si a comparison of selected debit and credit cards that are offered on the Czech banking market, for two specific clients, and the subsequent determination of the optimal products. The thesis is divided into five chapters, the first one is devoded to the introduction and the fifth one to the conclusion of the thesis. There are specifically described the characteristics of payment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavla Klepková Vodová
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava