Theses 

Problematika integrované efektivnosti rekultivace území postižených těžbou v příměstské zóně města Mostu – Ing. Anna Švestková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Anna Švestková

Diplomová práce

Problematika integrované efektivnosti rekultivace území postižených těžbou v příměstské zóně města Mostu

The Problems of integrated efficiency of recultivation area afflicted with mining in Most region

Anotace: Zahlazování následků po těžbě nerostných surovin (v našem případě po hnědém uhlí) není prováděno náhodně. Musí být po všech stránkách vyrovnané a plánovité a k tomuto účelu slouží Projekty. V každém projektu je třeba pamatovat na to, že ,,každá lidská činnost má nad sebou ekologický strop“. To se týká všech sociálních kategorií, včetně ekonomiky. REKULTIVACE je činnost, která následuje po těžbě nerostných surovin, respektive po kompletní vytěžení zásob nerostného bohatství na určité ploše z Matičky Země. Jejím posláním je zahladit následky těžby. Výsledkem rekultivačních činností je ekonomicky, ekologicky, esteticky i jinak funkční krajina. Historie rekultivací není příliš dlouhá a právě proto je třeba se jí věnovat intenzivněji a s větším zájmem, aby rekultivační efektivnost byla co nejvyšší. Účinnost rekultivačních opatření se neomezuje pouze na peněžní vyjádření; hlediska hodnocení jsou daleko bohatší – můžeme je členit podle funkce, kterou má rekultivovaná plocha plnit (ekonomická, ekologická, sociální, estetická, rekreační, regionální, atd.).

Abstract: The obliterating of impacts after the mining of mineral resources (in this case after the mining of brown coal) is not carried on by accident. It must be balanced and planned in all aspects and projects serve for this purpose. It is necessary to remember in every project that every human activity has its ecological ceiling above itself. It relates to all social categories including economy. RECULTIVATION is an activity which follows after the mining of mineral resources, respectively after the complete mining-off in the certain area of the Earth. Its function is to obliterate the impacts of the mining. The result of recultivation is an economical, ecological, aesthetical and a differently functional landscape. The history of recultivation isn´t too long and therefore it is necessary to devote to it more intensively and with bigger interest to increase its recultivation efficiency. The effectiveness of recultivation activities is not limited to a financial statement only. The viewpoints of evaluation are much wider – we can devide them according to their function the recultivated area must fulfil (economic, ecological, social, aesthetic, recreational, regional, etc.).

Klíčová slova: Arboretum Arboretum Cyklostezka Cycleway Efektivnost Efficiency Efektivnost ekologická Ecological efficiency Efektivnost ekonomická Economical efficiency Efektivnost estetická Aesthetical efficiency Efektivnost rekreační Recreational efficiency Financování Financing Funkce Function Jezero Lake Komunikace Roads, Communication Les Woods, Forests Naučná stezka Instructive foot-paths, Education footpath Pěší zóna Pedestrian zones Pobřeží Coast Podloží Suboil Podzemní voda Underground water Povrchový důl Strip mine, Aboveground mine Projekt Project Přírodní koupaliště Natural open air pool, Natural Public swimming pool Realizace projektu Implementation of the project Region Region Rekreace Recreation Rekultivace Recultivation Restaurace Restaurants Rybaření Fishing Technické úpravy Technical adjustments Těžba Mining Územní plánování Landscape planning Vodní plocha Water area Vodohospodářské rekultivace Water recultivation Windsurfing Windsurfing Zatopený důl Flooded mine

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. DrSc. Stanislav Štýs
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:53, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz