Theses 

Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu (na příkladu území POÚ Javorník) – Mgr. Lukáš Hlavinka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lukáš Hlavinka

Bakalářská práce

Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu (na příkladu území POÚ Javorník)

The Impact of the Program of Rural Development to the Possibilities of the Development to the Model Rural Region -POÚ Javorník

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce je předložit zprávu o stavu implementace Programu rozvoje venkova v regionu vymezeném správním obvodem POÚ Javorník. Pro získání základního přehledu o vybraném regionu bylo nejdříve nutné provést jeho komplexní charakteristiku. Následující kapitola věnuje pozornost pojetí venkova, způsobům jeho vymezování a typologizace. Dále ve stručnosti představuje koncept periferie, resp. marginality. V další části je do kontextu obecných principů rozvoje venkova zasazena Společná zemědělská politika EU, z níž vychází klíčový Program rozvoje venkova. Jádro práce tvoří analýza působení toho rozvojového nástroje v modelovém území. Za tímto účelem bylo provedeno i menší dotazníkové šetření. V závěru jsou nastíněny rozvojové možnosti regionu.

Abstract: The main aim of my bachelor work is to give a report on current situation of implementation of the Rural Development Programme in specific region. I focused on conditions of the administrative district of the municipality with extended powers of the town Javorník. At the outset it was necessary to define complex characteristics of chosen region, thereby get the basic survey of region. Following part is dedicated to conception of country, its determination and typology. Then I briefly introduced the concept of periphery, or more precisely marginality. Next section is devoted to general principles of rural development within the frame of Common Agricultural Policy, which Rural Development Programme goes from. The core of my work is built on analysis of impact of developing implement in the model region. Therefore I also did a small questionnaire. At the conclusion I outlined developing potential.

Klíčová slova: Program rozvoje venkova, rozvoj venkova, venkovský prostor, Javornický výběžek, Rural Development Programme, rural development, rural areas, Javorník hook

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz