Theses 

AGRO-KULTURA A IDENTITA V POMORAVIČÍ, Kultura, identita a udržitelný život v Pomoravičí – Pavla Franková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Theses on a related topic

Display description

Pavla Franková

Master's thesis

AGRO-KULTURA A IDENTITA V POMORAVIČÍ, Kultura, identita a udržitelný život v Pomoravičí

AGRO-CULTURE AND IDENTITY IN POMORAVIČÍ, Culture, identity and sustainable life in Pomoravičí

Abstract: Diplomová práce se zabývá problémem identifikace s oblastí, místem, či komunitou v Údolí řeky Moravice, zvláště pak na ose Podhradí - Radkov, které bylo v minulosti zasaženo násilným odsunem německého obyvatelstva. Skrze obnovu základních venkovských principů, znovunavrácení stěžejních míst do života, obrodu kulturní dimenze dochází k postupné stabilizaci.

Abstract: The diploma thesis deals with the problem of identifying a region, place or community in the valley of the river Moravice, especially on the axis Podhradí - Radkov. This area was previously hit by the violent expulsion of the German population. It leads to a gradual stabilization through the renewal of rural basic principles, regression of pivotal places, a resurgence of cultural dimensions.

Keywords: Slezsko, Radkov, Podhradí, Pomoravičí, Domov, Bezdomoví, Sudety, Opavksé Slezsko, Identita, Identifikace, Kulturní paměť, Stabilizace, Komunita, Venkov

Keywords: Silesia, Radkov, Podhradí, Pomoravičí, Home, Homelessness, Sudetenland, Opavian Silesia, Identity, Identification, Cultural Memory, Stabilization, Community, Rural

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Josef Kiszka
  • Reader: Josef Sedlák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:13, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz