Pavla Franková

Master's thesis

AGRO-KULTURA A IDENTITA V POMORAVIČÍ, Kultura, identita a udržitelný život v Pomoravičí

AGRO-CULTURE AND IDENTITY IN POMORAVIČÍ, Culture, identity and sustainable life in Pomoravičí
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problémem identifikace s oblastí, místem, či komunitou v Údolí řeky Moravice, zvláště pak na ose Podhradí - Radkov, které bylo v minulosti zasaženo násilným odsunem německého obyvatelstva. Skrze obnovu základních venkovských principů, znovunavrácení stěžejních míst do života, obrodu kulturní dimenze dochází k postupné stabilizaci.
Abstract:
The diploma thesis deals with the problem of identifying a region, place or community in the valley of the river Moravice, especially on the axis Podhradí - Radkov. This area was previously hit by the violent expulsion of the German population. It leads to a gradual stabilization through the renewal of rural basic principles, regression of pivotal places, a resurgence of cultural dimensions.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: Josef Kiszka
  • Oponent: Josef Sedlák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / odbor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma