Bc. Jana Krýnerová

Bakalářská práce

Latentní kriminalita a možnosti zjišťování míry latence u majetkové kriminality

Latent crime and possibilities of determining the latency rate of property crime
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit a objasnit pojem latentní kriminalita. Teoretická část se zaměřuje na možnosti zjišťování a zkoumání latentní kriminality a na pojmy s ní související. V empirické části dochází k vlastnímu dotazníkovému šetření formou viktimologické studie, která se zaměřuje na majetkovou kriminalitu, konkrétně na krádeže. Hlavním cílem je zjistit, jaký podíl dotázaných má …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to approach and clarify the concept of a latent crime. The theoretical part focuses on the possibilities of detecting and examining latent crime and the concepts related to it. There is a questionnaire survey in the form of a victimological study in the empirical part, which focuses on a property crime and specifically on theft. The main goal is to find out what proportion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kudrlová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lenka Simotová, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.