Marcela Kučerková

Bakalářská práce

Vnímání reklamy dětmi předškolního věku

Percepcion of Advertising by Children of Pre-school Age
Anotace:
Dětský svět je křehké místo, které následně ovlivňuje celý život člověka. Tato bakalářská práce pojednává o tom, jak je život předškolního dítěte protkán vlivem médií a reklamou. V teoretické části se zabývá dítětem samotným, škodlivostí médií a formami komunikace s dětským "zákazníkem". Obsahem praktické části se formou analýzy nahlíží do života a chování dětí a snaží se objasnit, jak vnímají reklamu …více
Abstract:
Children's world is a fragile place that subsequently affects the entire human life. This bachelor thesis deals with how the life of a pre-school child interferes with the influence of media and advertising. The theoretical part is focused on the child itself, the harmfulness of the media and the forms of communication with the child as a customer. The content of the practical part explores the life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerková, Marcela. Vnímání reklamy dětmi předškolního věku. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace