Marcela Kučerková

Bachelor's thesis

Vnímání reklamy dětmi předškolního věku

Percepcion of Advertising by Children of Pre-school Age
Abstract:
Dětský svět je křehké místo, které následně ovlivňuje celý život člověka. Tato bakalářská práce pojednává o tom, jak je život předškolního dítěte protkán vlivem médií a reklamou. V teoretické části se zabývá dítětem samotným, škodlivostí médií a formami komunikace s dětským "zákazníkem". Obsahem praktické části se formou analýzy nahlíží do života a chování dětí a snaží se objasnit, jak vnímají reklamu …more
Abstract:
Children's world is a fragile place that subsequently affects the entire human life. This bachelor thesis deals with how the life of a pre-school child interferes with the influence of media and advertising. The theoretical part is focused on the child itself, the harmfulness of the media and the forms of communication with the child as a customer. The content of the practical part explores the life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kučerková, Marcela. Vnímání reklamy dětmi předškolního věku. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications