Bc. Milan Smrčka

Master's thesis

Náboženské sekty a hnutí v České republice

Religious sects and movements in the Czech Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o náboženských sektách a hnutích v České republice. Snaží se o objektivní, strukturovaný a všeobecný pohled na danou problematiku. Měla by sloužit k pochopení pro běžnou veřejnost a jako materiál pro budoucí učitele i jejich žáky. Pro úplnost a lepší přehled obsahuje informace o centrech,rozhovory se členy, příběhy některých z nich a v přílohách i mapy hlavních center …viac
Abstract:
This dissertation is concidering about religious sects and movements in the Czech Republic. It tries to bring objective, structuralised and general view of this problematic. It should help to understand it for common public and as a material for next teachers and their students. For completenes and better overview it contains informations about centers, interviews with members, stories of some of them …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta