Richard Průžek

Bakalářská práce

A Comparison of the Czech and German E-commerce Markets With Emphasis on Payment Options and Online Store Solutions

Srovnání českého a německého e-commerce trhu s důrazem na platební metody a e-shopová řešení
Anotace:
Tato práce se zabývá základní charakteristikou českého a německého e-commerce trhu, jejich odlišnostmi a srovnáním. Zvláštní důraz je kladen především na platební metody. Jsou zkoumány odlišné preference trhu v České republice a Německu, nastíněny možné příčiny těchto rozdílností a předpovězen další vývoj, a to právě především v oblasti platebních metod.Cílem práce je poskytnout prvotní zdroj informací …více
Abstract:
This work deals with the basic characteristics of the Czech and German e-commerce markets, their mutual differences, and comparison of them. Special emphasis is placed upon the payment methods. Different preferences of both markets, their possible causes and consequences are elaborated on – mainly in the case of the payment methods.The aim of the work is to provide information to enterprises that are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Srovnání českého a německého e-commerce trhu s důrazem na platební metody a e-shopová řešení vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.
Herewith I declare that I have written this final thesis: A Comparison of the Czech and German E-commerce Markets With Emphasis on Payment Options and Online Store Solutions by myself and all sources and data used are quoted in the list of references. I agree that my work will be published in accordance with Section 47b of Act No. 111/1998 Sb. On Higher Education as amended thereafter and in accordance with the Guidelines on the Publishing of University Student Theses. I know that my thesis is subject to Act. No. 121/2000 Sb., the Copyright Act, and that the Mendel University in Brno is entitled to close a license agreement and use the results of my thesis as the “School Work” under the terms of Section 60 para. 1 of the Copyright Act. Before closing a license agreement on the use of my thesis with another person (subject) I undertake to request for a written statement of the university that the license agreement in question is not in conflict with the legitimate interests of the University, and undertake to pay any contribution, if eligible, to the costs associated with the creation of the thesis, up to their actual amount.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií