Karolína Fárková

Diplomová práce

Využití Operačního programu Životní prostředí v oblasti zpracování biologického odpadu na příkladu konkrétního projektu

Use of the Operational Programme Environment in the Field of Biological Waste in the Case of a Sample Project
Anotace:
Základním cílem evropské politiky životního prostředí je chránit zdraví obyvatel, rozumně využívat přírodní zdroje, zlepšovat kvalitu životního prostředí a v zájmu řešení environmentálních problémů prosazovat mezinárodní opatření. Tuto politiku nelze vnímat odděleně od ostatních politik Evropské unie. Cílem diplomové práce je vymezit problematiku odpadového hospodářství v kontextu ochrany životního …více
Abstract:
The basic aim of European Environmental Policy is to protect human health, rational use of natural resources, improve environmental quality and to address environmental issues to promote international action. This policy cannot be seen in isolation from other European Union Policies. The aim of the diploma thesis is to define the problems of Waste Management in the context of environmental protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Svatava Divínová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava