Bc. Lucie Polášková

Bakalářská práce

Veřejná správa a právo na informace

Public Administration and Freedom of Information
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na svobodný přístup k informacím ve veřejné správě. Základním právním předpisem je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celá práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole je rozebrán pojem informace obecně. Dále následuje mezinárodní úprava obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod. V práci také nesmí …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on free access to information in public administration. The basic law is act no. 106/1999 Coll., about free access to information, as subsequently amended. The whole work is divided into seven chapters. The first chapter describes the problem of information in general. Followed international rules contained in the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta