Theses 

Veřejná správa a právo na informace – Bc. Lucie Polášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Polášková

Bachelor's thesis

Veřejná správa a právo na informace

Public Administration and Freedom of Information

Anotácia: Bakalářská práce je zaměřena na svobodný přístup k informacím ve veřejné správě. Základním právním předpisem je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celá práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole je rozebrán pojem informace obecně. Dále následuje mezinárodní úprava obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod. V práci také nesmí chybět kapitola věnovaná úpravě práva na informace obsažené v Listině základních práv a svobod, což považuji za základní stavební kámen svobody jednotlivce k informacím. Podstatnou částí práce je analýza informačního zákona. Zákon upravuje dvě základní formy poskytování informací, kterými jsou zveřejňování a poskytnutí informace prostřednictvím individuálních žádostí. Na to navazují instituty jako je poskytnutí informace, odmítnutí poskytnutí informace a odložení žádosti. Zmíněny jsou také prostředky nápravy, které umožňuje informační zákon a soudní ochrana. V návaznosti na svobodný přístup k informacím je v práci také obsažena ochrana osobních údajů, provázena základním předpisem zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů.

Abstract: Bachelor thesis is focused on free access to information in public administration. The basic law is act no. 106/1999 Coll., about free access to information, as subsequently amended. The whole work is divided into seven chapters. The first chapter describes the problem of information in general. Followed international rules contained in the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms. The work also should not miss a chapter devoted to modifying the law on information contained in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, which I consider to be the basic building block of the individual freedom to information. A substantial part of the work is the analysis of Information Act. The Act regulates two basic forms of information, which are publishing and providing information through individual requests. Following are institutions such as providing information, the refusal to provide the information and the postponement request. Mentioned are also remedies that allows information law and judicial protection. Following the free access to information is also included in the work of protection of personal data, accompanied by the basic act of Act no. 101/2002 Coll., about Protection of Personal Data, as subsequently amended.

Kľúčové slová: Právo na informace, informace, zákon o svobodném přístupu k informacím, informační zákon, správní řád, veřejná správa, povinný subjekt, žadatel, žádost o poskytnutí informace, zákon o ochraně osobních údajů, ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů, veřejně činná osoba, veřejný zájem, teorie vážení zájmu.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 15:37, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz