Jiří Hostaša

Bachelor's thesis

Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti

Verification of the properties of traffic signs on the road network
Abstract:
Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti umístění svislého dopravního značení ve vztahu ke směru provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Norma ČSN EN 12899-1 a technické podmínky TP 65 určují a popisují správné provedení …more
Abstract:
Vertical road signs is an integral part of the accessories of roads. The aim of this thesis is to verify attribute of the vertical road signs-coefficient of retroreflectivity (RA) and rightness of location vertical road signs in the connection to the direction of traffic on the selected roads II. and III. classes in Pardubice Region. The standard ČSN EN 12899-1 and Technical conditions TP 65 determine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hostaša, Jiří. Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Civil Engineering / Transport Structures