Bc. Michaela Zajícová

Bakalářská práce

Vybrané motivy a postavy v pohádkové knize Vojtěcha Martínka U jasného plamene

Selected Motives and Characters in the Fairytale Book by Vojtěch Martínek U Jasného Plamene
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných motivů a postav v autorských pohádkách U jasného plamene Vojtěcha Martínka inspirovaných domácími a cizími látkami. První část se zabývá pohádkou a její klasifikací, detailněji historií české autorské pohádky první poloviny 20. století, jež je dobou autorova působení. Pozornost je věnována také Martínkovu přístupu k pohádkám a jejich tvorbě. Cílem této …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of selected motives and characters in the Vojtěch Martínek´s authorial fairy tales U jasného plamene, which are inspired by domestic and foreign materials. The first part deals with the fairy tale and its division, in more detail the history of the Czech authorial fairy tales in the first half of the 20th century, which is the time of the author's work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Matulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta