Theses 

Droga jako životní styl – Nicole MADEJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nicole MADEJOVÁ

Bakalářská práce

Droga jako životní styl

Drug as a lifestyle

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá drogou a jejím vztahem na životní styl uživatele očima bývalých uživatelů pervitinu. V teoretické části se tedy droga stručně představuje, poté je zaměření především na pervitin, který je podrobně popsán. Za důležité jsem považovala taky vysvětlit pojem závislost a jeho etapy. Poslední kapitolou v teoretické části se zabývám subkulturami, stručně představuji pojem a poté se soustřeďuji na subkultury spojované s užíváním drog. V praktické části této práce byl použit kvalitativní přístup výzkumu a design případové studie. Prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru zjišťuji vztah mezi životním stylem, subkulturou a pervitinem a poté ho pomoci příběhu interpretuji.

Abstract: This thesis is concerned with the drug and its relation to the user's lifestyle through the eyes of ex methamphetamine users. In the theoretical part there is a drug briefly presented, then focus primarily on methamphetamine, which is described in detail. I considered as very important explain the concept of addiction and its stages. The last chapter of the theoretical part is about subcultures, briefly introduce the concept and then concentrate on the subcultures associated with drug use. In the practical part of the thesis was used a qualitative research method and design of case study. Through the interviews I look for the relationship between lifestyle, subculture and methamphetamine and then I interprete it through the story.

Klíčová slova: drogy, pervitin, závislost, subkultura, životní styl, kvalitativní výzkum, rozhovory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45865 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MADEJOVÁ, Nicole. Droga jako životní styl. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:47, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz