Pavel Beneš

Bachelor's thesis

Hospodářské a legislativní aspekty činnosti odborů dopravy po roce 2001

Economic and Legislative Aspects of Activity of Transport Departments after 2001
Anotácia:
Tato práce pojednává o tom, jak jsou jednotlivé činnosti vykonávané odbory dopravy obcí s rozšířenou působností ovlivňovány ekonomickými a legislativními změnami. V práci je zachycen stručně vývoj před rokem 2001, rozsah činnosti odborů dopravy a změny v činnosti odborů dopravy po roce 2001 v kontextu s ekonomickým vývojem a změnami legislativy.
Abstract:
This work is describing extent of activities that are executed by the traffic departments of municipalities, also there are described the economical and legislative changes that can influence these activities. The structure of the departments and the development before and after 2001 are described; of course with changes of legislature and following the economical development.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Alois Burý
  • Oponent: Alexandr Vasilenko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy