Veronika Možnarová

Diplomová práce

Senzorická analýza paštik

Sensory Analysis of the Pate
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou paštik. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak spotřebitelé vnímají senzorické vlastnosti Mandlové paštiky firmy Náhlík a Náhlík, s. r. o., porovnat výsledky s konkurenčními značkami a navrhnout případnou nápravu zkoumaných atributů výrobku. Teoretická část obsahuje teoretická východiska a metody testování výrobku a následně senzorické analýzy. V další …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a sensory analysis of pates. The aim of the thesis is determine how consumers perceive the sensory properties of almond pates of company Náhlík and Náhlík, s. r. o., Compare the results with competing brands and to propose any correction of examined the attributes of the product. The theoretical part contains theoretical bases and methods of product testing and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Jana Valečková
  • Oponent: Hana Šůstková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava