Bc. Marie Kudličková

Bachelor's thesis

Nejčastější sociálně patologické jevy ovlivňující kvalitu života žáků základních škol

The most frequent social pathologic phenomenons influencing a life quality of pupils at primary schools
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na jeden z největších problémů současnosti mládeže. Jedná se o nejčastěji se vyskytující patologické jevy. V práci jsou dále charakterizovány, blíže specifikovány jejich projevy, prevence a jejich vliv na život žáků na základních školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, kdy v druhé části je pojednáváno o současném výskytu sociálně patologických jevů …more
Abstract:
The Bachelor Thesis is focussed on one of the biggest problems of the youth nowadays. It concerns the most common pathological phenomena. They are further characterized in the thesis, there is a closer specification of their symptoms and prevention, and their impact on the lives of pupils in primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part, where the second part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta