Bc. Marie Kudličková

Bachelor's thesis

Nejčastější sociálně patologické jevy ovlivňující kvalitu života žáků základních škol

The most frequent social pathologic phenomenons influencing a life quality of pupils at primary schools
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na jeden z největších problémů současnosti mládeže. Jedná se o nejčastěji se vyskytující patologické jevy. V práci jsou dále charakterizovány, blíže specifikovány jejich projevy, prevence a jejich vliv na život žáků na základních školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, kdy v druhé části je pojednáváno o současném výskytu sociálně patologických jevů …viac
Abstract:
The Bachelor Thesis is focussed on one of the biggest problems of the youth nowadays. It concerns the most common pathological phenomena. They are further characterized in the thesis, there is a closer specification of their symptoms and prevention, and their impact on the lives of pupils in primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part, where the second part describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta