Laura Kubicová

Bakalářská práce

Tvroba vlastních bloků pro balíček LaTeX -- TikZ na úrovni PGF

Use of PGF for Creation of New Blocks in LaTeX -- TikZ Package
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná na typografický systém LaTeX a s ním súvisiacimi balíkmi TikZ&PGF pri tvorbe vlastných blokov z oblasti elektrotechniky. Cieľom práce bolo vytvoriť manuál, ktorý bude nadstavbou práce Tomáša Pavlorka. \\ Celá práca je rozdelená na kapitoly, ktoré sú radené podľa zložitosti, pričom každá z nich obsahuje niekoľko príkladov z oblasti elektrotechniky.
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the typesetting system LaTeX and within related packages TikZ\&PGF in creating blocks from the field of electrical engineering. The main aim of bachelor thesis is to create manual that will be a continuation of the thesis of Tomas Pavlorek. This thesis as whole is divided into chapters that are as well sequenced in order, based on their complexity. Therefore each …více
 

Klíčová slova

\TeX \LaTeX \TikZ PGF PGFplots
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Libor Gajdošík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma