Radek Fujak

Bakalářská práce

3D model Porubských areálů VŠB pro Google Earth

3D model of the Poruba facilities of VSB for Google Earth
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá 3D tvorbou a vizualizací ostravských areálů VŠB - TU. V prvních dvou kapitolách je rozebrána softwarová a hardwarová stránka celé práce. Další část textu se věnuje použité službě WMS a vytvořeným datům pro práci.Poslední část práce popisuje detailní postup zpracování, který se týká především využití pluginu SketchUp6ESRI pro konverzi vektorizovaných dat z prostředí ArcGIS …více
Abstract:
This thesis occupy by 3D creation and visualisation of campuses of VŠB-TU in Ostrava. In first two captures is analyse software and hardware sito of wholw thesis. Another part of text analyse useed service of WMS and made data for work.The last part describe detail procedure of working, which is occupy by SketchUp6ESRI plugin for converting of vector data from ArcGIS to program Google Sketch Up, where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Vojtek
  • Oponent: Jan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika