Theses 

Politický islám v praxi: jeho vliv na proces demokratizace a sekularizace po tuniské a egyptské revoluci 2011. – Mgr. Jana Kostrounová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Kostrounová

Disertační práce

Politický islám v praxi: jeho vliv na proces demokratizace a sekularizace po tuniské a egyptské revoluci 2011.

Political Islam in Practice: its Influence in Democratization and Secularization after the Tunisian and Egyptian Revolution 2011.

Anotace: Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a posoudit roli islamistických hnutí v tuniském a egyptském demokratizačním procesu po roce 2011 v souladu se základními tezemi teorie tranzice a demokratizace. Autorka se prostřednictvím komparativní metody pokusí podle jednotlivých definovaných kritérií stanovit ne/úspěšnost tohoto procesu a odhalit jeho hlavní příčiny. Doktorská práce vychází z hodnocení egyptského a tuniského nedemokratického režimu před rokem 2011 a zaměřuje se především na analýzu klíčových islamistických hnutí v Tunisku a Egyptě (Ennahda, Muslimské bratrstvo) a jejich politickou strategii ve vztahu k sekularizaci a demokracii. Autorka podrobně rozpracovává politický a ideový vývoj Ennahda (od fundamentalistické ke konzervativní politické straně)a Muslimského bratrstva, jejich politický úspěch a střet se salafistickým proudem, liberály a levicí a následný ideový posun od umírněného proudu politického islámu k autoritativnímu. Cílem výzkumu bude analýza všech klíčových institucí post-revolučního politického režimu, včetně nově přijatých ústav a důležitých zákonů (zejména volebních). Teoretická část disertační práce se opírá o teorii nedemokratických režimů, tranzice a demokratizace, v jejímž rámci autorka věnuje zvýšenou pozornost vymezení vztahu islámu a demokracie. Doktorská práce v obou zemích vymezí základní modely demokratické tranzice a vliv islamistických proudů na charakter demokratizačního procesu. Analytická část se zaměřuje na vznik a vývoj islamistických politických stran, jejich ideologii, organizační strukturu a vytvoření pragmatických koalic sekularistů a liberálů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány volebním a politickým programům obou islamistických stran, zejména v otázkách jejich výkladu demokracie, sekularizace, lidských práv, demokratického vládnutí a postavení žen v islámské společnosti. Významná pozornost je věnována analýze volebních výsledků, nastolení nové politické moci a přijetí nových ústav. V závěrečné části bude vyhodnocen charakter nově vzniklých politických institucí (vztahy, kompetence, systém vládnutí, lidská práva) a politického režimu a v souladu s typologií nedemokratických režimů budou stanoveny základní typy politických režimů v Egyptě a Tunisku. Komparativní metoda výzkumu obou islámských zemí pak umožní posoudit, jaké okolnosti a příčiny měly největší vliv na ne/úspěšnost demokratizační procesu v Tunisku a Egyptě.

Abstract: The main objective pursued by this doctoral thesis is to analyze and assess the role of Islamist movements in the Tunisian and Egyptian democratization process following 2011 in line with the fundamental premises of transition and democratization theory. Using the comparative method and based on individually defined criteria, the author attempts to determine the successes and failures of the process and to expose the main drivers behind it. The point of departure for the present doctoral thesis is a critical evaluation of the Egyptian and Tunisian non-democratic regimes prior to 2011, whereas its central focus rests on an analysis of the key Islamist movements in Tunisia and Egypt (Ennahda, Muslim Brotherhood) and their political strategy as it is related to secularization and democracy. The author explores in detail the political and ideological development of Ennahda (from a fundamentalist to a conservative political party) and of the Muslim Brotherhood, the political successes of both, and their clashes with Salafist, liberal, and leftist currents and the subsequent ideological shift from a moderate stream within political Islam towards authoritarianism. The research objective is an analysis of all key institutions of the post-revolutionary political regime, including the newly adopted constitutions and fundamental laws (especially electoral laws). The theoretical part of this doctoral thesis relies on the theory of non-democratic regimes, transition and democratization; within this context, the author gives special attention to outlining the interplay between Islam and democracy. For both countries, the thesis outlines the model of transition towards democracy and the influence which Islamist currents have had on the nature of the democratization process. The analytical part focuses on the origin and development of Islamist political parties, their ideologies, their organizational structure, and the pragmatic coalitions which they formed with secularists and liberals. Special chapters are set aside to discuss the election platforms and the political program of both Islamist parties, especially as regards their interpretation of democracy, secularization, human rights, democratic governance, and the position of women in Islamic society. A major part of the author's attention is given to the analysis of election results, the installation of new political power, and the adoption of new constitutions. A final part assesses the character of the newly created political institutions (relationships, competencies, system of governance, human rights) and of the political regime in place in each case; in accordance with the typology of non-democratic regimes, the author describes the basic types of political systems in Egypt and Tunisia. Comparative research of both Islamic countries allows for a qualified judgment as to which circumstances and causes had the greatest impact on the success or failure of the democratization process that played out in Tunisia and Egypt.

Klíčová slova: demokratizace, islamismus, Tunisko, Egypt, arabské jaro 2011

Keywords: democratization, Islamism, Tunisia, Egypt, Arab Spring 2011

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
  • Oponent: Vladimíra Dvořáková, Daniel Křížek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2018 dostupné: světu
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz