Boris Novosad

Master's thesis

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací částečně energeticky soběstačné helmy vybavené fotovoltaickými prvky a obvodem pro správu baterie, včetně inerciálního senzoru pro vyhodnocení aktivity vybaveného vysílačem pro odeslání dat do vzdálené stanice. Experimentální porovnání účinnosti elektronických systémů pro Energy Harvesting umožnilo vybrat BQ25504 jako vhodnou metodu řešení. Vliv inerciálních …more
Abstract:
The diploma thesis concerns with the design and realization of a partially self-powered helmet equipped with photovoltaic elements and a battery management for harvesting purposes, including an inertial sensor for activity evaluation and a transmitter to a remote station. The experimental efficiency comparison of electronic solutions for energy harvesting allowed to choose the BQ25504 as a suitable …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Martin Černý
  • Reader: Daniele Bibbo

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství