Adam Hruška

Diplomová práce

Čištění odpadních vod v chemických závodech

Waste Water Treatment in Chemical Plants
Anotace:
Říční voda odebíraná z recipientu je v chemických závodech klíčovou vstupní surovinou pro většinu výrobních procesů. V průběhu výrobních procesů je znečištěna různými odpadními látkami. Odpadní vody z jednotlivých provozů jsou v závodech čištěny, přičemž se jedná zejména o kyselé odpadní vody, které jsou neutralizovány na neutralizační stanici a o vody z ostatních provozů, které jsou čištěny na biologické …více
Abstract:
River water taken from the recipient is a key input ingredient in chemical plants for most manufacturing processes. It is contaminated with various waste materials during production processes. The wastewater from divisions is cleaned in plants, in particular acid waste water is neutralized at the neutralization station and water from other divisions is cleaned at biological wastewater treatment plants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Silvie Heviánková
  • Oponent: Petra Markech

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava