Theses 

Společenská odpovědnost firem – Bc. Tomáš Jonke

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Jonke

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate social responsibility

Anotace: Diplomová práce na téma Společenská odpovědnost firem se týká aktuálního tématu, které je ve společnosti často diskutováno. Hlavní oblastí, které se tato diplomová práce věnuje, je problematika zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, převážně pak vnímání této oblasti ze stran firem a jejich zaměstnanců. Hlavní cíl práce bylo provedení analýzy přístupu zaměstnanců společností, ve kterých jsou zaměstnáni. Analýza se týkala čtyř vybraných skupin obyvatelstva, patřících do sociálně vyloučených skupin, konkrétně handicapovaných osob, osob starších 50 let, delikventů a cizinců. Dalším cílem bylo seznámit čtenáře s pojmem „Společenská odpovědnost firem“ a to jak s jeho současným pojetím, tak s historií tohoto jevu. Autor se také snažil vyzdvihnout výhody pro společnosti, které se tímto fenoménem řídí. V teoretické části vycházel autor z odborné literatury, která mapuje historii a současnost společenské odpovědnosti firem. V analytické části jsou pak použity dvě metody, konkrétně empirický výzkum, který byl realizován pomocí dotazníkového šetření a také řízený rozhovor s odborným pracovníkem, zabývajícím se touto problematikou. V návrhové části pak byl tento výzkum shrnut a byly navrženy možnosti, jak společnost může k této problematice dále přistupovat a případně změnit své vnímání těchto osob.

Abstract: Master’s dissertation on subject Corporate social responsibility is related to very current topic, which is very often discussed in society. The main field of this dissertation is the issue of employing people from socially excluded groups, mainly view of companies and their employees about this area. Main purpose of this study was analyze attitude of employees from different companies, where they are employed. Analysis was related on four selected groups of residents who belong to socially excluded groups. Those groups are, disabled people, people over 50 years old, criminals and foreigners. Next purpose of this study was to apprise reader with concept of corporate social responsibility and its history and also present. The author also tried to highlight the benefits for companies, who follow this phenomenon. In theoretical part the author based on professional literature, which is mapping history and present times of corporate social responsibility. In analytical part, there are used two research methods, specifically empirical research in form of survey and also controlled interview with professional worker in this area. Suggestion part is summarizing analysis and the author suggested options, how society can approach this area in future and how can society change this approach.

Klíčová slova: Cizinci, Delikventi, Handicapované osoby, Osoby starší 50 let, Sociálně vyloučené skupiny, Společenská odpovědnost firem, Corporate social responsibility, Criminals, Disabled people, Foreigners, People over 50 years old, Socially excluded groups

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz