Theses 

Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel – Ralf Günter Holstein

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Řízení průmyslových systémů

Ralf Günter Holstein

Disertační práce

Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel

Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel

Anotace: Nedestruktivní zkoušení (NDT) jsou nástrojem kontroly komplexních produktů, jako jsou letadla, vlaky, elektrárny a chemické provozy, který má odhalovat závady během produkce, provozu a údržby konstrukčních částí. Jako nejdůležitější se jeví, že umožňují monitorování produktu bez ovlivnění jeho budoucího využití. Protože pro zachování kvality produktu a zajištění bezpečnosti lidí a životního prostředí hraje NDT často rozhodující roli, musí být prováděno s dostatečnou spolehlivostí. V současnosti jsou rozlišovány čtyři hlavní vlivy na spolehlivost: inherentní schopnosti metody, podmínky použití, lidská obsluha a organizační kontext. To je popsáno v modulárním modelu spolehlivosti NDT. V této práci byl zkoumán, prostřednictvím utřídění publikací dostupných v této oblasti a vypracováním modelů za použití metody „odborných posouzení“, organizační kontext NDT. V rámci německých poskytovatelů NDT byl proveden průzkum, aby bylo možné studovat jejich situaci a analyzovat organizační vlivy během jejich práce. Organizační kontext NDT je určován interními a externími faktory. Vnější faktory jsou bezpečnostní kultura, sociální/etická kultura, finanční a tržní rámec, požadavky úřadů a technické předpisy. Vnitřní faktory jsou popsány obchodními, komunikačními a prováděcími procesy. Platnost modelu vnitřních a vnějších procesů byla výsledky průzkumu potvrzena. Byla navržena opatření ke zlepšení pracovních postupů poskytovatelů NDT a školení pracovníků NDT.

Abstract: Non-destructive testing (NDT) is a tool to inspect complex products such as aircraft, trains, power plant and chemical installations, and to identify defects during production, operation and maintenance of a unit and - most importantly - it allows the surveillance of a product without influencing its intended use. While NDT often plays a critical role in maintaining the quality and guaranteeing the safety of human and environment, it must be performed with a sufficient reliability. It is state of the art to distinguish four major influences on reliability: The intrinsic capability of the method, the application conditions, the human operator and the organizational context. This is described in a modular model of reliability in NDT. In this work the Organizational Context of NDT was evaluated by a review of existing publi-cations in this field and by drafting of models using the “expert estimation” method. A survey within German service inspection companies was performed to study their situation and to analyze organizational influences during their work. The Organization Context of NDT is characterized by internal and external factors. The Ex-ternal Context Factors are Safety Culture, Social/Ethical Culture, Market/Financial Frame, Regulatory Requirements, and Technical Rules. The Internal Context Factors are described by the processes: Business, Information and Delivery. The validity of the Model of External and Internal Organizational Contexts was proved by the findings of the survey. Improvements for the work processes of the service inspection companies and the training of the operators have been proposed.

Klíčová slova: spolehlivost zkoušení v NDT, modulární model, organizační kontext, kvalifikace pracovníku NDT, charakteristiky firem poskytujícíh NDT

Keywords: Reliability in NDT, Modular Model, Organizational Context, Qualification of Operators, Characteristics of service inspection companies

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Nenadál
  • Oponent: Christina Müller, Juraj Sinay, Milan Hutyra

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:59, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz