Jakub Cinkraut

Bakalářská práce

Měření přenosových vlastností reproduktorových systémů

Measuring of Frequency Response For a Loudspeaker System
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou vybraných metod pro zjišťování přenosových vlastností reproduktorových systémů a následným vývojem funkční aplikace, sloužící ke zpracování naměřených signálů. V úvodu jsou popsány fyzikální zákonitosti a děje týkající se šíření zvuku, spolu s důležitými poznatky o reproduktorech, jenž jsou předpokladem pro porozumění stěžejních principů v dané oblasti. Následně jsou detailně …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of chosen methods for determining frequency response of loudspeaker systems followed by software development used to processing of measured signals. In the introduction, physical laws regarding propagation of the sound and essential features of speakers are described which makes key prerequisites for understanding the basic principles behind this field. Thereafter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Weisz
  • Oponent: Petr Wilhelm

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika