Bc. Jitka Tobišková

Diplomová práce

Monitoring toxických látek v okolí skládek nebezpečných odpadů v České republice a na Slovensku

Monitoring of toxic substances in landfills in the Czech and Slovak Republics
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitoringem širokého spektra toxických látek v okolí skládek odpadů. Úvodní, teoretická část je zaměřena na odpad a skládky jako možné zdroje polutantů obecně. Popisuje sledované toxické látky - polycyklické aromatické uhlovodíky, organochlorované pesticidy, perfluorované uhlovodíky, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany, bromované zpomalovače hořenÍ a jejich vlastnosti …více
Abstract:
The master´s thesis deals with the monitoring of a wide range of toxic substances in the vicinity of landfills. Introductory theoretical part is focused on the waste and landfills as potential source of pollutants in general. Describes monitored toxic substances - polycyclic aromatic hydrocarbons, organochlorine pesticides, perfluorinated hydrocarbons, polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta